DESIGNED BY JOOMLATD

 Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG051PO001-3.1.09-0017-C0001

Номер на проект:

Д01-4288/09.08.2013 г.

Наименование:

Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ - Габрово

Бенефициент:

Технически университет - Габрово

Източник на финансиране:

ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Дата на решение на договарящия орган:

08.03.2013

Начална дата:

23.04.2013

Дата на приключване:

23.10.2014

Статус:

В процес на изпълнение

Място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична

 

Описание

Описание на проекта:

Кариерно развитие на академичния състав на висшето училище, така че да отговаря на нивата на развитие на технологиите и знанията, както и на силната конкуренция от страна на множество висши училища в цял свят

Дейности:

Изпълнение на дейност "Разработване на система за кариерно израстване на преподавателите в ТУ - Габрово"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовка"
Изпълнение на дейност "Планиране и организиране на обученията"
Изпълнение на дейност "Информационна кампания"
Изпълнение на дейност "Кандидатстване и подбор"
Изпълнение на дейност "Реализиране на обученията"
Изпълнение на дейност "Оценяване на проекта"

 

 

Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.

TOP